Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Севлиево“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020Наименование

„Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Севлиево“

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Код на процедурата

BG05М9О001-2.010

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

14 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 05.06.2018 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 05.08.2019 г.

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Специфични цели:

•          Създаване и подкрепа на успешна практика за развитие на СП за озеленяване и благоустройство в гр. Севлиево;

•          Подкрепа на инициативи на местно ниво, насочени към справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация на хората от съответната община.

•          Подкрепа за осигуряване на заетост на лица от уязвимите групи на населението за ефективно социално включване;

•          Постигане на устойчиво социално развитие на местно ниво;

•          Оптимизиране на социалните разходи на община Севлиево;

Основни дейности

  1. Организация и управление на проекта
  2. Осъществяване на дейности по информация и публичност
  3. Осигуряване на заетост която съвпада и с целта на процедура "Развитие на социалното предприемачество", а именно улесняване на достъпа до заетост, осигуряване на подкрепа за социалното включване на лица от социално уязвимите групи, чрез създаване на условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.Дейността е продиктувана от неравностойното положение на пазара на труда на различните социални групи.

Описание на целевата група

По данни на ДБТ- Севлиево към юни 2017 г. са регистрирани 611 безработни. От тях общо са: хора с трайни увреждания – 32 лица; лица изтърпели наказание лишаване от свобода – 1 ; лица от малцинствени етнически групи – 37; лица; трайно безработни, обект на социално подпомагане – 42 лица;

По данни на дирекция "Социално подпомагане" - самотни родители – 12 лица, многодетни майки – 5 лица

От изброените лица, като целева група по проекта ще бъдат включени 14 души

Очаквани резултати

В рамките на проекта ще се създаде социално предприятие към структурата на община Севлиево по съответния законов ред, за което е необходимо да има правно- организационна форма. Новата структура ще бъде утвърдена, чрез решение на Общински съвет Севлиево, който ще приеме и Правилник за организацията и дейността и.

След неговото материално обезпечаване ще бъдат подбрани и назначени 14 души в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, които ще представляват целевата група в настоящото проектно предложение. Паралелно с подбора на лица от целевите групи ще бъде проведен избор и наемане на още 5 души-екип на Социалното предприятие, отговарящи за техническото и финансово изпълнение на проекта. Той ще се състои от Управител, Координатор, Счетоводител и двама души Наставници.

Обща стойност на проекта

199 722.01 лв.

Финансиране от ЕС

169 763.71 лв.

Размер на национално финансиране

29 958.30 лв.


 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево