Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 11 от 24.07.2012

 № 166 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на Професионален футболен клуб „Видима-Раковски” АД гр.Севлиево

 № 165 Кандидатстване на Община Севлиево за финансово подпомагане по Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги на наслението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година

 № 164 Даване съгласие за допускане на свързано допълващо застрояване между УПИ VІ-295 и УПИ V – общинска собственост, от кв. 3 по плана на кв. Балабанца, гр. Севлиево

 № 163 Искане за промяна на местоположението на част от полски път ПИ 65927.24.46 собственост на община Севлиево, съгласно приложена скица – проект за изменение на кадастрална карта на землище Севлиево с възложител „ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД

 № 162 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 40659.700.13 в с. Купен, землище с. Стоките с възложител Георги Иванов Христов

 № 161 Утвърждаване на поднормативна паралелка в Основно училище „Емилиян Станев” с. Ряховците за учебната 2012/2013 г.

 № 160 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти-земеделски земи

 № 159 Приемане на цена за продажба на имот-частна общинска собственост в с. Горна Росица

 № 158 Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот в с.Кормянско

 № 157 Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот в гр. Стара Загора

 № 156 Прехвърляне право на собственост върху недвижими имоти

 № 155 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 № 154 Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Севлиево

 № 153 Изменения и допълнения в Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Севлиево

 № 152 Промяна на „Наредбата за определянето и администрирането на местни такси цени и услуги на територията на община Севлиево” в частта услуги, предоставяни от община Севлиево на физически и юридически лица за ползване на Спортна зала „Дан Колов” и мултифункционално игрище в „Боровата гора”.

 № 151 Изменение на „Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Севлиево”

 № 150 Освобождаване от отговорност за 2011г. Управителите на «Общински пазари» ЕООД гр.Севлиево и «Медицински център 1» ЕООД гр. Севлиево

 № 149 Представяне от МБАЛ «Д-р Ст. Христов» ЕООД на стабилизационна програма за работата на дружеството с конкретни мерки

 № 148 Одобряване общата численост и структура на общинска администрация Севлиево и дейностите към нея

 № 147 Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталови разходи през 2012 г.

 № 146 Изменение и актуализация по плана на бюджета на община Севлиево в приходната и разходната част за делегирани от държавата дейности и местни дейности за 2012 г.

 № 145 Отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите през първото шестмесечие на 2012 г. по Бюджета на община Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево