Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Регистри





 Регистър на минималните помощи за 2019 г. Община Севлиево Дата на качване: 27.05.2020

 Регистър на социалните услуги в община Севлиево КЪМ 31.12.2019 Дата на качване: 21.02.2020

 Регистри на разкопаванията в УТ на община Севлиево Дата на качване: 12.09.2019

 Главен регистър на общинската собственост Дата на качване: 16.09.2019

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ Дата на качване: 16.09.2019

 РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПО ЧЛ.177, АЛ. 3 ОТ ЗУТ ОТ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕЗ 2019ГОД. Дата на качване: 10.04.2019

 Списък на училища, детски градини и обслужващи звена Дата на качване: 13.02.2019

 Списък на второстепенните разпоредители с бюджет Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на язовирите в община Севлиево Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на търговските дружества с общинско участие Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на техническите паспорти на строежите Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на рекламно-информационните елементи 2018 Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на правоимащите с многогодишни жилищни влогове Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018г Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на минималните и държавните помощи Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на културните институции в община Севлиево Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на концесиите Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на издадените разрешения за строеж 2018г Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на ЗДОИ_ 2018 г Дата на качване: 13.02.2019

 Регистър на домашни кучета Дата на качване: 13.02.2019

 Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване Дата на качване: 13.02.2019

 Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение Дата на качване: 13.02.2019

 Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2018г Дата на качване: 13.02.2019

 Отчет за изразходeните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2017г Дата на качване: 13.02.2019

 Информация за предадени за оползотворяване отпадъци Дата на качване: 13.02.2019





« назад



Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево