Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ 

Наименование

„Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“

Източник на финансиране

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

гр. Севлиево

Продължителност

5 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 02.08.2018 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 02.01.2019 г.

Цел на проекта

 

 

Основната цел е да се подобри материалната база за предоставяне на целодневни, полудневни и почасови услуги за деца с увреждания.

С дейностите, които ще се извършат ще бъде подобрен достъпът на децата с увреждания и техните семейства до комплексни, интегрирани и гъвкави социални услуги. Услугите ще се предоставят от специализирани екипи от професионалисти, които работят с децата с увреждания и техните семейства.

Основни дейности

  1. Организация и управление на проекта;
  2. Осигуряване на мерки за информация и публичност;
  3. Изпълнение на довършителни строително-ремонтни дейности;
  4. Оборудване и обзавеждане на обекта.

Описание на целевата група

Деца с увреждания и проблеми в развитието от 0 до 7 год. и техните семейства;

Деца с увреждания и проблеми в развитието от 8 до 18 год. и техните семейства.

Очаквани резултати

 

С реализацията на проекта в сградата на Общностният център, която е изградена по Проект за социално включване, финансиран от Световната банка се предвижда да бъде довършен втория етаж. Целта е в него да се предоставят услугите Ранна интервенция на уврежданията и родителски умения. Ще се обособят и обзаведат 2 зали за групова работа, три кабинета за индивидуална работа, санитарни помещения и фоайе.

Обща стойност на проекта

99 882.50 лв.

Сума на исканата БФП

99 882.50 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево