Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 10 от 27.06.2012

 № 144 Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево.

 № 143 Съгласуване на парцеларен план за трасе на главен разпределителен газопровод за обект „Газоснабдяване на община Габрово”, преминаващо през територията на Община Севлиево

 № 142 Промени в Плана на капиталовите разходи за 2012 година

 № 141 Определяне представител на Община Севлиево в Общото събрание на Регионална туристическа асоциация /РТА/ „Стара планина”

 № 140 Даване съгласие за допускане на процедура за частично изменение на Застроителния и регулационен план /ЗРП/ на гр.Севлиево за промяна на уличната регулация на ул.”Бор” пред УПИ VІ-2938, кв.17 по плана на града

 № 139 Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 № 138 Създаване на общинско звено „Управление и стопанисване на общински гори”

 № 137 Приемане Правилник за устройството, дейността и управлението на Спортна зала „Дан Колов”

 № 136 Приемане на предложение до Министерство на образованието, младежта и науката за включване на училища от Община Севлиево в Списъка на средищните училища през 2013 година

 № 135 Приемане на предложение до Министерство на образованието, младежта и науката за включване на общински училища в Списъка на защитените училища за 2013 година

 № 134 Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти № 106003 и № 106009 по КВС на село Петко Славейков, имот № 099002 по КВС на с.Сенник от пасища в естествени ливади

 № 133 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 № 132 Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2012 г. и приемане начина на ползване на дървесина от Общински горски фонд

 № 131 Създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж

 № 130 Изменение и допълнение на „Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел”

 № 129 Приемане на Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд на Община Севлиево

 № 128 Приемане на Наредба за управление на горските територии-собственост на Община Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево