Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с Протокол № 12 от 23.11.2010

 № 153 Намаляване на капацитета на ДДЛРГ "Велика и Георги Ченчеви"

 № 152 Кандидатстване на Община Севлиево с проект по Оперативно програма "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 3 "Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1: "Подобряване на туристическите атракции и свързаната стях инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитие на природни, културни и исторически атракции"

 № 151 Допълнение и изменение на решение № 126/21.09.2010 г., относно кандидатстване на община Севлиево пред Министерство на труда и социалната политика по "Проект за социално включване"

 № 150 Участие на Община Севлиево в програмата "Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки, 2009 - 2013 г."

 № 149 Актуализиране състава на Комисията за детето в община Севлиево

 № 148 Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево в периода 2011 - 2015 г.

 № 147 Приемане на списък - предложение на общинските пътища, изграждането, реконструкцията или ремонта на които да бъдат включени за финансиране през 2011 година

 № 146 Допълнение и изменение на Решение №138 от 26л10л2010 г. на Общински съвет - Севлиево за поемане на Дългосрочен общински дълг за финансиране реализацията на Проект "Благоестрояване на Централна градска част - гр.Севлиево"

 № 145Изменение и допълнение на " Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 № 144 Отдаване под наем язовири - публична общинска собственост

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево