Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 10 от 21.09.2010

 № 136 Удостояване сЗлатьо Георгиев с официално отличие "Почетен знак-Севлиево"

 № 135 Удостояване Илия Василев с официално отличие "Почетен знак-Севлиево"

 № 134 Удостояване Йончо Панов с официално отличие "Почетен знак-Севлиево"

 № 133 Удостояване Георги Богданов с официално отличие "Почетен знак-Севлиево"

 № 132 Удостояване Кольо Цанков с официално отличие "Почетен знак-Севлиево"

 № 131 Удостояване Пеньо Николов с официално отличие "Почетен знак-Севлиево"

 № 130 Удостояване Ненчо Маринов с официално отличие "Почетен знак-Севлиево"

 № 129 Удостояване на Великотърновския митрополит Григорий с официално отличие "Почетен гражданин на град Севлиево"

 № 128 Учредяване безвъзмездно право на преминаване по полски път на ВиК-захранване към поземлен имот 14013 в землище Стоките, община Севлиево

 № 127 Допускане изработването на ПУП-частично изменение на план улична регулация за изместване на трасето от о.т.645 по ул."Опълченска" до о.т.640 при пресичането с ул. "Ген.Никола Генев" по плана на гр.Севлиево

 № 126 Кандидатстване на община Севлиево по проект "Социално включване" на Министерството на труда и социалната политика

 № 125 Предложение до Министъра на образованието, младежта и науката за включване на община Севлиево в проект за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011г.

 № 124 Приемане на транспортна схема на пътуващите ученици, подлежащи на задължително обучение до 16 години, за учебната 2010/2011г. на територията на община Севлиево до средищните общински училища и обратно

 № 123 Утвърждаване на мрежата от училища, детски заведения и обслужващи звена на територията на община Севлиево за учебната 2010/2011г.

 № 122 Съгласие за изключване на гори и земи от горски фонд и приемане цена на имот за промяна на предназначението му /Хоталич/

 № 121 Добив на дървесина от гори общинска собственост в землищата на селата Душево, Шумата, Градище и Ловнидол

 № 120 Одобряване на пазарна оценка и определяне на начална цена за продажба на широколистна дървесина в землището на гр.Севлиево

 № 119 Отмяна на решение №104/30.07.2010г. на ОбС Севлиево

 № 118 Допълнение на решение № 025/24.03.2010г. и решение № 067/26.05.2010г. на ОбС Севлиево

 № 117 Прехвърляне право на собственост върху недвижим имот, одобряване на пазарната му оценка и определяне цената на правото на собственост

 № 116 Обдобряване на пазарни оценки и определяне цената на правото на собственост на недвижими имоти

 № 115 ДЕКЛАРАЦИЯ за несъгласие с решението на Министерския съвет от 14.09.2010г. за обезвреждане чрез депониране на балирани отпадъци на Столична община в "Регионално депо за отпадъци-Севлиево"

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево