Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 7 от 26.05.2010

 № 085 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в с.Кормянско

 № 084 Определяне на начина за гласуване в Общото събрание на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр.Габрово

 № 083 Включване на поземлен имот ПИ 086009-земеделска земя с променено предназначение в околовръстния полигон на махала "Гайдари", землището на с.Кръвеник, община Севлиево

 № 082 Искане за разделяне на ПИ 040008 и допускане изработването на ПУП за смяна предназначението на земеделска земя и разкриване на нов гробищен парк в местността "Камънака" в землището на с.Душево

 № 081 Искане за допускане изработването на ПУП-изменение на ЗРП за УПИ ІХ-502, кв.43, с.Горна Росица, с цел обособяване на два нови ирегулирани поземлени имоти УПИ ІХ-502 /нов/ и УПИ ХІІІ-за озеленяване

 № 080 Искане за допускане изработването на ПУП за частично изменение на план улична регулация за улица от о.т. 123 /нова/ до о.т. 122а по плана на с.Горна Росица, община Севлиево

 № 079 Искане за допускане изработването на ПУП за частично изменение на план за регулация на УПИ VІІ-ожс, кв.82 по плана на гр.Севлиево

 № 078 Искане за допускане изработването на ПУП-изменение на застроително-регулационния план на УПИ ІІ-за образование, кв.146, гр.Севлиево, с цел смяна на предназначението на имота за обществено обслужване

 № 077 Провеждане на конкурс за възлагане изпълнението на автобусните линии от общинската транспортна схема и от областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Севлиево

 № 076 Даване съгласие за корекция в договор за продажба на търговско предприятие "Общинска аптека-Севлиево" ЕООД

 № 075 Утвърждаване избора на управител на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД гр.Севлиево

 № 074 Даване съгласие за учредяване право на преминаване през земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

 № 073 Приемане на канализациите, изградени в селата Ряховците и Сенник, община Севлиево и предоставянето им за управление и стопанисване на "Бяла" ЕООД гр.Севлиево

 № 072 Даване съгласие за корекция на общински пътища в землището на с.Младен, община Севлиево

 № 071 Прехвърляне право на собственост върху недвижими имоти

 № 070 Даване съгласие за продажба на недвижим имот /къща с дворно място/ на ул. "П.Р. Славейков" в гр.Севлиево

 № 069 Придобиване право на собственост на поземлен имот № 61017 в землището на с.Богатово, община Севлиево

 № 068 Одобряване оценка на лицензиран оценител в изпълнение на решение № 039/2010г. на ОбС

 № 067 Одобряване на пазарни оценки и определяне на начални тръжни цени за продажба на недвижими имоти

 № 066 Допълнение на решение № 001/2010г. на ОбС Севлиево

 № 065 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 № 064 Приемане годишните счетоводни отчети и баланси на общинските дружества и отчетите за дейността за 2009г., освобождаване на управителите им от отговорност и разпределение на реализираната печалба

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево