Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 5 от 28.04.2010

 № 062 Преименуване на улици в селищно образувание "Хоталич" в местността "Крушевски баир" в землището на гр.Севлиево

 № 061 Кандидатстване на община Севлиево с проект по ОП "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 3 "Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1: "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-02/2009: "Подкрепа за развитието на туристически атракции".

 № 060 Промяна в организацията на движението на моторни превозни средства в гр.Севлиево

 № 059 Даване съгласие за депониране на утайки от ГПСОВ в "Регионално депо за отпадъци-Севлиево" ООД

 № 058 Програма за опазване на околната среда на община Севлиево

 № 057 Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Севлиево за 2010г.

 № 056 Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програмата за закрила на детето в община Севлиево за 2009г.

 № 055 Приемане на Програма за развитие на социалните услуги през 2010г. в изпълнение на Стратегията за социалните услуги в община Севлиево за периода 2007-2010г.

 № 054 Реда и начина за ползване на спортна зала "Дан Колов" гр.Севлиево и други спортни обекти - публична общинска собственост

 № 053 Утвърждаване на прогнозна училищна мрежа на територията на община Севлиево за учебната 2010/2011г.

 № 052 Изменение на решение № 096/29.09.2009г. на ОбС за училищната мрежа на територията на община Севлиево за учебната 2009/2010г. за промяна броя на групите чрез извършване на вътрешна оптимизация и преобразуване на ОДЗ "Щастливо детство" в ЦДГ "Щастливо детство" с.Ряховците

 № 051 Изменение на решение № 096/29.09.2009г. на ОбС за училищната мрежа на територията на община Севлиево за учебната 2009/2010г. за промяна броя на групите чрез извършване на вътрешна оптимизация в ЦДТ "Снежанка" с.Душево

 № 050 Изменение на решение № 096/29.09.2009г. на ОбС за училищната мрежа на територията на община Севлиево за учебната 2009/2010г. за промяна броя на групите чрез извършване на вътрешна оптимизация в ОДЗ "Пролет" гр.Севлиево

 № 049 Продажба на недвижим имот в с.Малък Вършец

 № 048 Промяна режима и продажба на общински жилища в с.Стоките

 № 047 Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост в с.Кормянско

 № 046 Отдаване под наем на язовири-публична общинска собственост

 № 045 Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на язовири-публична общинска собственост

 № 044 Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти на Областна дирекция "Земеделие" гр.Габрово

 № 043 Продажба от общински гори на иглолистна дървесина в землището на с.Крушево и широколистна дървесина в землището на гр.Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево