Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 4 от 24.03.2010

 № 042 Преименуване на улица "Митко Палаузов" гр.Севлиево

 № 041 Одобряване на избора на управител на търговско дружество "Росица" ЕООД гр.Севлиево

 № 040 Провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД гр.Севлиево

 № 039 Частично изменение на ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за УПИ І - ПЖК, кв.130 по плана за регулация на гр.Севлиево

 № 038 Искане за допускане изработването на ПУП-частично изменение на застроително-регулационен план за УПИ V-културен дом и УПИ VІ-здравен дом , кв.22 по плана на с.Буря, община Севлиево

 № 037 Ред и начин за ползване на спортна зала "Дан Колов" гр.Севлиево и други спортни обекти-публична общинска собственост

 № 036 Изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на община Севлиево

 № 035 Приемане на годишните програми за развитие на читалищната дейност на читалищата в община Севлиево през 2010 г.

 № 034 Предложение за ЦДГ "Радост" с.Кормянско в изпълнение на решение № 151/15.12.2009г. на ОбС-Севлиево

 № 033 Даване на съгласие за кандидатстване за училищни автобуси чрез участие в Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, модул "Осигуряване на превоз за ученици в задължителна училищна възраст"

 № 032 Предложение до Министъра на образованието, младежта и науката за запазване и даване статут на "Защитено училище" за учебната 2010-2011 г.

 № 031 Участие в процедура по учредяване на Местна инициативна група

 № 030 Удължаване срока за ползване на вътрешен заем от извънбюджетни сметки и фондове на община Севлиево за покриване на възникнал временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности през 2010 год.

 № 029 Допълнение и изменение на решение № 001/27.01.2010г.

 № 028 Съгласие за предоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани

 № 027 Продажба на недвижим имот в гр.Севлиево

 № 026 Одобряване на пазарни оценки и определяне на начални цени за продажба на недвижими имоти

 № 025 Продажба на недвижим имот в с.Градница

 № 024 Отчет относно управлението и разпореждането с общинска собственост през 2009г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево