Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 2 от 24.02.2010

 № 021 Промяна в наименованието на селищно образувание

 № 020 Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

 № 019 Изменение на Наредба за преместваемите обекти и рекламната дейност на територията на община Севлиево

 № 018 Приемане на нова Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Севлиево и отмяна на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Севлиево, приета с решение № 169/18.12.2001г.

 № 017 Отчет за изпълнение на комплексната програма за управление качеството на атмосферния въздух в община Севлиево

 № 016 Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за образователна и здравна интеграция на лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, 2005-2009г.

 № № 015 Актуализиране състава на Комисията за детето в община Севлиево

 № 014 Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Севлиево

 № 013 Приемане на Годишен календарен план на спортно-туристическата дейност в община Севлиево

 № 012 Приемане на Годишен календарен план на културните изяви в община Севлиево за 2010 година

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево