Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 1 от 27.01.2010

 № 011 Искане за допускане изработването на ПУП-изменение план улична регулация за продължение на улица от о.с.1585 към о.т.1586, кв.132 по плана на гр.Севлиево

 № 010 Приемане на обръщение до държавни институции относно строителството на язовир "Бяла"

 № 009 Назначаване на регистриран финансов одитор на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД

 № 008 Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Рени Манолова Асенова

 № 007 Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет към дата 31.12.2009г.

 № 006 Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2009 и приемане на Бюджет 2010 година на община Севлиево

 № 005 Приемане на програма за разпореждане с имоти - общинска собственост за 2010 година

 № 004 Изменение и допълнение на "Наредба за преместваемите обекти и рекламната дейност на територията на община Севлиево"

 № 003 Изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево"

 № 002 Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево

 № 001 Приемане план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци в община Севлиево през 2010 година

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево