Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 11 от 15.12.2009

 № 156 Участие на община Севлиево в програма "Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникации за всеки, 2009-2013"

 № 155 Преварително съгласие по реда на чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за промяна на предназначението на поземлен имот № 059033-пасище, мера, местността "Солената вода" - земеделска земя в землището на с.Богатово

 № 154 Предварително съгласие по реда на чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за промяна на предназначението на поземлен имот № 167011-пасище, мера, местността "Адъта"-земеделска земя в землището на с.Горна Росица

 № 153 Мотивирано предложение за изготвяне на ПУП-ПРЗ за частично изменение на ПУП за УПИ V-3465, кв.112 по плана на гр.Севлиево /терен на "Борела"/

 № 152 Искане за допускане изработването на ПУП-изменение на застроително-регулационния план за УПИ ХVІ, кв.13 с.Градница, с цел образуване на урегулиран поземлен имот за поземлен имот № 695

 № 151 закриване на целодневна детска градина "Радост" с.Кормянско, община Севлиево

 № 150 Допълнение на решение №122/28.10.2009г. за промяна на капацитета на социалната услуга "Наблюдавано жилище" в гр.Севлиево

 № 149 Предоставяне за управление и стопанисване на активите на Пречиствателна станция за отпадни води и главни колектори 1 и 2 в гр.Севлиево

 № 148 Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево

 № 147 Поемане на краткосрочен общински дълг в рамките на 2010г., за финансиране на временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнение на бюджета на община Севлиево при предоставяне на публични услуги през 2009г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево