Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 10 от 24.11.2009

 № 146 Определяне на кандидатите за съдебни заседатели от района на община Севлиево за Окръжен съд Габрово

 № 145 Избиране на комисия по чл.5, ал.1 от "Наредба №2/2008г. за съдебните заседатели", която да изготви и докладва предложение за кандидатите за съдебни заседатели от района на община Севлиево за Окръжен съд Габрово

 № 144 Внасяне на изменения и допълнения в Наредба за организация на движението на територията на община Севлиево

 № 143 Искане за допускане изработването на ПУП за УПИ І, кв.131 и включване на ПИ № 65927.66.37 и ПИ № 65927.66.36 в регулацията на гр.Севлиево

 № 142 Искане за допускане изработването на ПУП-за частично изменение на застроително-регулационен план за УПИ ХVІ-358 кв.64 гр.Севлиево

 № 141 Приемане на Стратегия за развитие на туризма в община Севлиево за периода 2009-2013г.

 № 140 Кандидатстване на община Севлиево с проект по Оперативна програма "Региоинално развитие 2007-2013", приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.4. "Подобряване на физическата среда и превенция на риска",схема за безвъзмездна помощ: BG161PO001/1.4.-05/2009: "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез градската среда"

 № 139 Кандидатстване на община Севлиево за финансово подпомагане по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013

 № 138 Изменение на Наредба за преместваемите обекти и рекламната дейност на територията на община Севлиево

 № 137 Отменяне на Наредба за събиране, третиране и транпортиране на излезли от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, на територията на община Севлиево

 № 136 Приемане на НАРЕДБА за пожарната безопасност на територията на община Севлиево

 № 135 Продажба на недвижим имот в землището на с.Горна Росица

 № 134 Определяне крает срок за възстановяване на ползван вътрешен заем от извънбюджетни сметки и фондове за Общината при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности през четвъртото тримесечие на 2009г.

 № 133 Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталови разходи през 2009г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево