Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОКОТОЛ № 9 от 28.10.2009

 № 132 Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Севлиево

 № 131 Избиране комисия по чл.5, ал.1 от "Наредба №2/08.01.2008г. за съдебните заседатели", която да изготви и докладва предложение за кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Севлиево

 № 130 Определяне на начина на гласуване в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр.Габрово на 16.11.2009 година

 № 129 Допълнение на Общински план за развитие 2005-2013г.

 № 128 Искане за допускане изработването на ПУП-за изменение на застроителния план за кв.41, с.Г.Росица с цел обособяване на два урегулирани поземлени имота за поземлен имот 456 и поземлен имот 455

 № 127 Предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделска земя в землището на с.Горна Росица /мотополигон/

 № 126 Допълнение и изменение на Решение № 02/28.01.2009г.

 № 125 Кандидатстване за финансиране на обекти по проект "Красива България" по Мярка 02-02 "Спешно подпомагане на социални домове"

 № 124 Приемане Списък-предложение на общинските пътища, изграждането, реконструкцията или ремонта на които да бъдат включени за финансиране през 2010 г.

 № 123 Приемане изменение на Решение № 97/29.09.2009г. за транспортната схема на пътуващите ученици, подлежащи на задължително обучение до 16 години, за учебната 2009/2010г. на територията на община Севлиево до средищните общински училища и обратно

 № 122 Промяна на капацитета на социалната услуга "Наблюдавано жилище" в гр.Севлиево

 № 121 Приемане на отчет за етапно изпълнение към 30.09.2009г. на Стабилизационната програма на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД гр.Севлиево

 № 120 Опрощаване на задължение

 № 119 Отдаване под наем на обект кафе-бар към ДК "Мара Белчева" гр.Севлиево

 № 118 Настаняване на Момчил Христов Добрев под наем в жилище, собственост на община Севлиево в гр.Стара Загора

 № 117 Отдаване под наем чрез търг на част от имот - включен в капитала на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД

 № 116 Промяна на режима и продажба на общински жилище от жилищен блок в с.Стоките

 № 115 Отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост

 № 114 Одобряване на пазарни оценки и определяне на начални цени за продажба на недвижими имоти в с.Горна Росица

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево