Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 7 от 29.07.2009

 № 91 Попълване състава на ПК „Сигурност, обществен ред и организация на движението” и ПК„Здравеопазване и социални дейности”

 № 90 Създаване и разпространение на радиопрограма по кабелен път на територията на общ. Севлиево

 № 89 Изменение на решение № 94/29.02.2000г. на ОбС-Севлиево

 № 88 Изпълнение решенията на Общинския съвет към 30 юни 2009 г.

 № 87 Допускане за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на: Медицински пункт и хангар за хеликоптери в поземлен имот 112088 по плана за земеразделяне на землище с.Горна Росица, община Севлиево

 № 86 Актуализация на план за действие към общинска програма за Качество на атмосферния въздух

 № 85 Приемане правилник за организацията и дейността на общински инспекторат към Община Севлиево

 № 84 Предложение до Министъра на образованието, младежта и науката за даване статут на защитено училище за 2010 г.

 № 83 Предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за средищни училища на територията на община Севлиево през 2010 г.

 № 82 Отдаване под наем на жилищен имот в гр.Стара Загора

 № 81 Одобряване на пазарна оценка и определяне цената на правото на пристрояване към съществуваща постройка на ПК „Солидарност” гр.Севлиево

 № 80 Изключване на гори и земи от горски фонд – частно общинска собственост в местността Калето, землището на с.Кормянско, община Севлиево, както и допускане изготвянето на ПУП – ПЗ за имота.

 № 79 Придобиване право на собственост на поземлен имот № 059003 и поземлен имот № 059004 в землището на с.Богатово, общ.Севлиево

 № 78 Продажба на недвижими имоти в гр.Севлиево

 № 77 Обявяване на недвижим имот в с.Бериево за частна общинска собственост и решение за продажбата му.

 № 76 Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 № 75 Приемане отчет за етапно изпълнение на Стабилизационната програма на МБАЛ «Д-р Стойчо Христов» ЕООД гр.Севлиево.

 № 74 Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталови разходи през 2009 г.

  № 73 Касовото изпълнение на приходите и разходите за първото полугодие на 2009 г. по бюджета на Община Севлиево.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево