Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 5 от 27.05.2009

 № 61 придобиване право на собственост на поземлен имот № 058055 и поземлен имот № 057040 в м."Калето" в землището на с.Кормянско, общ.Севлиево

 № 60 създаване на комисия с консултативни и координационни функции в община Севлиево

 № 59 съгласуване план-схема по чл.62, ал.9 от ЗУТ за поставяне на детски площадки върху общински терени на територията на община Севлиево

 № 58 допускане за изготвяне на ПУП-план застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на елементи на инженерна инфраструктура за имоти: поземлен имот №167006, местност "Адъта" с.Г.Росица и поземлен имот № 117092, местност "Болгара" с.Г.Росица

 № 57 учредяване право н астроеж в у.п.и. V кв.30 по плана н ас.Стоките

 № 56 продажба на недвижим имот в с.Градница

 № 55 продажба на недвижим имот в землището на с.Идилево

 № 54 учредяване право на пристрояване към съществуваща постройка в имот с идентификатор 065927.501.2037 по кадастралната карта на гр.Севлиево

 № 53 Приемане на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и сдружения по ЗЮЛНЦ

 № 52 приемане годишните отчети и баланси на търговските дружества с общинско участие за 2008г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево