Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Извършване на СМР на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „СТОКИТЕ“ И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН ЗА ПИТЕЙНА ВОДА“, ПОДОБЕКТ „ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ИЗРАВНИТЕЛ 4000 КУБ.М. НА ВЕЦ „ВИДИМА“ НАД ГР. АПРИЛЦИ ДО ПСПВ „СТОКИТЕ“С провеждането на процедура за възлагане на Обществената поръчка се цели изборът на Изпълнител, който да изпълни строително-монтажните работи (СМР) по инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, в часта си от етапа, предвиден за изпълнение в настоящата поръчка, включваща реконструкция и подмяна на водопровода на територията на община Севлиево в два участъка:

ü Участък 3: Водопровод от т. 293 до т. 521 - с L = 5229,42 м');

ü Участък 4: Водопровод от т. 521 до т. 436, от т. 441 до т. 583, от т. 638 до т. 483 - с L = 4153,33 м'),

от съществуващия преносен водопровод на  подобект „Довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3  на ВЕЦ "Видима" над гр. Априлци до ПСПВ "Стоките”.

          Двата участъка от подобект: „Довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3  на ВЕЦ "Видима" над гр. Априлци до ПСПВ "Стоките”, обособени като такива в одобрената проектно-сметна документация за обекта (Участък 3 и Участък 4), предмет на настоящата Обществена поръчка, в които е предвидено да бъде извършена реконструкция и подмяна на съществуващия преносен провод (по реда на § 53, ал. 4 от ЗУТ) са с обща дължина 9 382,75 м’ (L3 = 5 229,42 м', L4 = 4 153,33 м').

Създадена на дата 06.10.2017г.

Поръчката е публикувана под № 

00189-2017-0012 в ПОП

http://dox.bg/files/dw?a=a954f40e6e  - от тук може да изтеглите приложения, проекти, част от процедурата. 06.10.2017 г. 

http://dox.bg/files/dw?a=6f6aa99b6c  - линк с приложения, проекти, части от процедурата

  Обявление за приключване на договор Дата на качване: 02.07.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 15.01.2018

 Приложения към Договор ОП-1 Дата на качване: 15.01.2018

 Приложения към Договор ОП-1 Дата на качване: 15.01.2018

 Приложение № 1 Техническа спецификация Дата на качване: 15.01.2018

 Договор № ОП-1/02.01.2018г. Дата на качване: 15.01.2018

 Решение за класиране Дата на качване: 21.11.2017

 Доклад от дейността на комисия Дата на качване: 21.11.2017

 Протокол №3 от работа на комисия по 57, ал. 2 и 3 от ППЗОП Дата на качване: 21.11.2017

 Протокол №2 от работа на комисия по чл. 54, ал.12 от ППЗОП Дата на качване: 21.11.2017

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 15.11.2017

 Протокол по чл. 54, ал. 7 ППЗОП от работа на комисия Дата на качване: 03.11.2017

 Разяснение по отправено запитване Дата на качване: 24.10.2017

 Разяснение по отправено запитване Дата на качване: 24.10.2017

 Разяснения по отправено запитване Дата на качване: 19.10.2017

 Разяснения по отправено запитване Дата на качване: 13.10.2017

 Разяснения по отправено запитване Дата на качване: 13.10.2017

 Разяснения по отправено запитване Дата на качване: 13.10.2017

 Документация за участие, променена с Решение 0964 от 09.10.2017 г. Дата на качване: 11.10.2017

 Решение за одобряване на изменение № 0964 от 09.10.2017 г. Дата на качване: 11.10.2017

 Образци за кандидатстване Дата на качване: 06.10.2017

 Техническа спецификация Дата на качване: 06.10.2017

 CD - за участниците Дата на качване: 06.10.2017

 Документация за участие Дата на качване: 06.10.2017

 Обявление Дата на качване: 06.10.2017

 Решение Дата на качване: 06.10.2017

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево