Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 3 от 25.03.2009

 № 38 замяна на частен имот в землището на с.Сенник, община Севлиево

 № 37 определяне месечното трудово възнаграждение на кмета на община Севлиево

 № 36 Предоставяне право на ползване на банков кредит от "Медицински център І Севлиево" ЕООД за закупуване на нова рентгенова тръба за компютърен томограф

 № 35 продажба на недвижима собственост, включена в капитала на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД

 № 34 изменение на решение № 61/10.05.2006г.

 № 33 утвърждаване на месечните трудови възнаграждения на кметовете на кметства и на кметските наместници

 № 32 предложение до Министерски съвет зоа отпустане на персонална пенсия на дете

 № 31 допълнение и изменение на решение № 002/29.01.2009г.

 № 30 искане за изработване на ПУП-изменение план регулация за образуване на нов УПИ ІІ- за спорт и детска площадка, кв.22 гр.Севлиево

 № 29 съгласуване план-схема по чл.62, ал.9 от ЗУТ за изграждане на детска площадка в УПИ XІX - за озеленяване и обществено обслужване , кв.81 по плана на гр.Севлиево

 № 28 утвърждаване план-приема на ученици в първи клас в училищата на територията на община Севлиево за учебната 2009-2010г.

 № 27 учредяване право на безвъзмездно ползване върху специализиран автомобил чрез публично оповестен конкурс

 № 26 съгласие за предоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево