Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 1 от 28.01.2009

 № 13 избор на Комисия за установяване на конфликт на интереси

 № 12 кандидатстване за финансиране на обекти по Проект "Красива България" по мярка 02-02 "Спешно подпомагане на социални домове"

 № 11 осигуряване финансиране за ползване на социална услуга в регионален хоспис

 № 10 предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Денка Ангелова Стоянова

 № 9 назначаване на регистриран финансов одитор в МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД

 № 8 безвъзмездно придобиване право на собственост върху недвижим имот държавна собственост в гр.Севлиево

 № 7 учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост в с.Крушево, за построяване на православен храм

 № 8 -НЕ ПРИЕМА учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост в гр.Севлиево за 8 броя гаражи

 № 5 отчет за изпълнението на Комплексната програма за управление качеството на атмосферния въздух

 № 4 приемане на Годишен календарен план на културните прояви за 2009г.

 № 3 изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

 № 2 приемане план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци за 2009 г.

 № 1 изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци за 2009г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево