Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община СевлиевоОсновната цел, която е поставена пред Възложителя, респективно Изпълнителя на обществената поръчка е да осигури безопасност и комфорт на жизнената среда в населените места на територията на Община Севлиево. Специфични цели се явяват поддържането на системи на инженерната инфраструктура – в случая мрежи и съоръжения за улично осветление, осигуряващи дългосорочното и устойчиво развитие на населените места, адекватно на потребностите и очакванията на населението. Осигуряването на тези цели е съпроводено с реализирането на конкретни практически задачи. 

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП е „строителство“. 

Поръчката е публикувана под № 00189-2017-0009   в РОП. 
 

  Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 18.12.2017

 Договор ОП-36 от 14.12.2017 г. с приложения Дата на качване: 18.12.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 20.11.2017

 Протокол №5 от работа на комисия Дата на качване: 20.11.2017

 Решение № 1067 от 03.11.2017 г. Дата на качване: 06.11.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 03.11.2017

 Протокол №4 от работа на комисия Дата на качване: 03.11.2017

 Протокол №3 по чл. 57, ал. 2-3 във връзка с чл. 58 от ППЗОП Дата на качване: 03.11.2017

 Протокол № 2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 1-3 от ППЗОП Дата на качване: 03.11.2017

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 19.10.2017

 Протокол № 1 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП Дата на качване: 26.09.2017

 Образци Дата на качване: 23.08.2017

 Техническа спецификация Дата на качване: 23.08.2017

 Документация за участие Дата на качване: 23.08.2017

 Обявление Дата на качване: 23.08.2017

 Решение Дата на качване: 23.08.2017

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево