Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Увеличаване капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима” (яз. „Ряховски ливади”)Предназначението на проектната техническа инфраструктура, системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води, е да подобри и да направи устойчив производствения капацитет на съществуващите 4 /четири/ броя шахтови кладенци (ШК) и Бункерните помпени

 станции (БПС) към тях (за добив на води с питейно – битови качества от подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000QAI022 и наименование: „Порови води в Кватернера – р. Росица в Севлиевската котловина”). 
Спецификата на съставните елементи от цялостното техническо решение за обекта налага обособяването им в два отделни технологични етапа на проектиране, изпълнение на проектните СМР и въвеждане в експлоатация, от които предмет на настоящата обществена поръчка е: „Довеждащ водопровод и съоръжения към него за водоснабдяване на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води”
Поръчката е публикувана под в уникален номер в ПОП № 00189-2017-0005
Създадена на дата 21.04.2017г.

 

  Допълнително споразумение към Договор ОП-29 Дата на качване: 15.12.2017

 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 15.12.2017

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 11.08.2017

 Договор № ОП-29/09.08.2017г. с Приложения Дата на качване: 11.08.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 30.06.2017

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 30.06.2017

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 30.06.2017

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 20.06.2017

 Протокол по чл. 54, ал. 7 ППЗОП от работа на комисия Дата на качване: 05.06.2017

 Приложение А Дата на качване: 21.04.2017

 Техническа спецификация Дата на качване: 21.04.2017

 3-РП_част ПБЗ Дата на качване: 21.04.2017

 2-РП_част Водоснабдяване Дата на качване: 21.04.2017

 Образци Дата на качване: 21.04.2017

 Документация за участие Дата на качване: 21.04.2017

 Обявление Дата на качване: 21.04.2017

 Решение Дата на качване: 21.04.2017

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево