Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Предоставяне на топъл обяд за нуждаещите се в община Севлиево“                                                  

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ - BG05FMOP001-3.002

 

Наименование

„Предоставяне на топъл обяд за нуждаещите се в община Севлиево“

Източник на финансиране

Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Бюджетна линия

BG05FMOP001-3.002

 

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

7 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

01.10.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

30.04.2017 г.

Цел на проекта

Намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Специфичнаи цел: Постигане на ефективна и устойчива социална политика в община Севлиево за подкрепа  и оптимално задоволяване потребностите на нуждаещите се лица

Основни дейности

Определяне на целевите групи

Закупуване на хранителни продукти

Осигуряване на топъл обяд

Предоставяне на съпътстващи мерки.

 

 

 

Описание на целевата група

Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП;
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.
- Лица и семейства, подпомагани по Наредба РД-07-5 от 2008г. за отопление, за отоплителния сезон;
- Майки /осиновителки/, които получават месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година, по реда на чл.8, ал.1 от Закона за семейните помощи за деца;
- Лица и семейства инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ, по реда на чл.16 от ППЗСП.

Очаквани резултати

54 потребители, включени в услугата „Топъл обяд”

Обща стойност на проекта

19946,52

Сума на исканата БФП

19946,52

Размер на собствено участие

Н.П.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево