Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево"Наименование

"Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево"

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Бюджетна линия

BG05M9OP001-2.002

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

19 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 01.06.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 01.01.2018 г.

Цел на проекта

Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция за възрастните хора и хората с увреждания в община Севлиево.

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта.

2. Информиране и публичност.

3.Осигуряване на достъп до интегрирани услуги.

4.Организиране и провеждане на въвеждащо обучение и предоставяне на супервизия на персонала, предоставящ услугите.

5. Психологическа подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност.

Описание на целевата група

Хора с увреждания и техните семейства; 

Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Очаквани резултати

90 потребители на услугите „Личен асистент” и „Социален асистент”

Обща стойност на проекта

499 970,21 лв.

Сума на исканата БФП

499 970,21 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево