Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Устройство на територията, кадастър

 УСЛУГА № ОБА3 - 01 Издаване на скици на недвижими имоти за сделка Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 02 Издаване на скица – виза за проучване и проектиране Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 03 Попълване на изменения в цифров вид в планове на новообразувани имоти /ПНИ/ по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и план за регулация /ПР/ Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 04 Попълване /поправка / на одобрен кадастрален план Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 05 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия план по чл. 54 а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър във връзка с чл. 175 от Закона за устройство на територията Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 06 Предоставяне на копие от кадастрален и регулационен план и документите към тях в графичен или цифров вид Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 07 Разрешаване изработването на подробен устройствен план за поземлени имоти в урбанизирани, земеделски или горски територии или за частично изменение на действащ подробен устройствен план Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 08 Разглеждане, приемане, обявяване и одобряване на подробни устройствени планове, съгласно чл.128 и чл. 129 от Закона за устройство на територията Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 09 Процедиране на измененията на дворищната регулация при условията на §8 от ПР на Закона за устройство на територията Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 10 Одобряване на идеен, технически или работен проект с комплексен доклад за оценка на съответствието от регистрирана надзорна фирма Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 11 Разглеждане и одобряване на идеен, технически или работен проект с оценка на съответствието от Общинския експертен съвет по устройство на територията Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 12 Издаване на разрешение за строеж Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 13 Издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 14 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 15 Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 16 Издаване на заповед за осигуряване на достъп в недвижими имоти Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 17 Издаване на удостоверение за описание на имот Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 18 Издаване на удостоверение за идентичност Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 19 Презаверяване на скица на недвижим имот, от издаването на която са изтекли повече от шест месеца Дата на качване: 26.08.2015

 Услуга № 2084 Издаване на удостоверение за търпимост Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 21 Издаване на скица и удостоверение относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизирани територии Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 22 Регистрация и въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта категория Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 23 Регистрация и въвеждане в експлоатация на строеж от пета категория Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 24 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 26 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 27 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА5 – 28 Проверка за установяване съответствието на строеж със строителните книжа и затова, че ПУП е приложен по отношение на застрояването Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 29 Издаване на удостоверение, че обособените дялове на имоти или части на сгради отговарят на изискванията за извършване на делба Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА6 – 30 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 31 Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 33 Вписване в разписния лист към кадастрален план на промени в собствеността на недвижими имоти, настъпили след одобряване на плана Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 32 Вписване в регистъра на техническите паспорти Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 34 Разглеждане и одобряване на съществени изменения в одобрен инвестиционен проект Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 35 Презаверяване или допълване на разрешение за строеж Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 36 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 40 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА3 - 41 Издаване на разрешение за прокопаване на настилки или други общински терени Дата на качване: 29.07.2016

 УСЛУГА № ОБА3 - 42 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/ и/или План за безопасност и здраве /ПБЗ/ на основание чл. 156б от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Дата на качване: 26.10.2017

 УСЛУГА № ОБА3 - 43 Издаване на удостоверение за ОУП на Община Севлиево и скица – извадка от него Дата на качване: 26.10.2017

 УСЛУГА № ОБА3 – 44 Допускане на изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево /ОУП/ Дата на качване: 26.10.2017

 УСЛУГА № ОБА3 – 45 Процедиране на изменения на ОУП на Община Севлиево Дата на качване: 26.10.2017

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево