Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №8 от 25.04.2012

 № 115 Даване на предварително съгласие за трасе на главен разпределителен газопровод за обект „Газоснабдяване на община Габрово” и за учредяване на сервитут върху земеделски земи с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, представляващи общинска собственост или земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 № 114 Прекратяване правомощията на д-р Марин Шумков, управител на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД гр.Севлиево и избиране управител на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД гр.Севлиево

 № 113 Даване съгласие за преминаване на трасе за кабелно захранване средно напрежение /СрН/ за БКТП 20/0.4 кV за „Малка електроцентрала с фотоволтаични модули в ПИ 65927.504.25” през поземлени имоти ПИ: 65927. 504.23 и 65927.31.10 в землището на гр. Севлиево

 № 112 Даване съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод на помпена станция „Север” предвидена по проект в УПИ І, кв.16, кв.”Балабанца

 № 111 Даване съгласие за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр.Севлиево за част от кв.79 във връзка с изграждането на канализационна помпена станция по инвестиционен проект „Рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационната мрежа на гр.Севлиево”

 № 110 Даване съгласие за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв.”Балабанца”, гр.Севлиево за част от кв.16 във връзка с изграждането на канализационна помпена станция по инвестиционен проект „Рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационната мрежа на гр.Севлиево”

 № 109 Даване съгласие за преминаване на трасе за ел.захранване НН и водопровод до поземлен имот ПИ 101013 през общински полски път – ПИ 000532, ПИ 000655 и ПИ 000669 в землището на с.Кръвеник, община Севлиево

 № 108 Даване съгласие за преминаване на трасе за ел.захранване НН и водопровод до поземлен имот ПИ 063031 през общински път ІV клас – ПИ 000244 в землището на с.Стоките, община Сeвлиево

 № 107 Определяне представител на община Севлиево в „Общинско сдружение за туризъм гр.Севлиево”

 № 106 Приемане на отчети за осъществените дейности през 2011 г. и отчети за изразходваните средства – държавна субсидия през 2011 г. от читалищата на територията на община Севлиево

 № 105 Утвърждаване на план-прием на ученици в І клас в училищата на територията а Община Севлиево за учебната 2012/2013 година

 № 104 Приемане на план за действие за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево за 2012-2013 година

 № 103 Приемане на Годишен мониторингов доклад за екипа за мониторинг и оценка (ЕМО) на изпълнението на дейностите по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево през 2011 година и План за действие на ЕМО през 2012 година

 № 102 Актуализация на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево в периода 2011-2015

 № 101 Напускане на Община Севлиево като съдружник в дружество по Закона за задълженията и договорите „Община Севлиево „ и ЕТ „ДИЛАЙТ-ДОНКА ИВАНОВА”

 № 100 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 № 099 Обявяване на имот за частна общинска собственост

 № 098 Продажба на имот-частна общинска собственост в гр.Стара Загора

 № 097 Продажба на имот-частна общинска собственост

 № 096 Изменение на решение № 78 от 29.07.2009 год. на Общински съвет - Севлиево

 № 095 Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговски дружества с общинско участие на община Севлиево за 2011 година, отчети за дейността, освобождаване на управителите им от отговорност, разпределение на реализираната печалба и определяне размера на дивидента, дължим на община Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево