Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общински съвет с ПРОТОКОЛ № 14 от 16.12.2014 от 23.12.2014

 № 256 Приемане на Наредба за придобиване, управление и разпореждане собщинска собственост Дата на качване: 23.12.2014

 № 257 Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево” Дата на качване: 23.12.2014

 Приложение към решение № 258 Дата на качване: 23.12.2014

 № 258 Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2014 г. Дата на качване: 23.12.2014

 № 259 Ползване на временен безлихвен заем от сметка за чужди средства на Община Севлиево Дата на качване: 23.12.2014

 № 260 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г., продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Севлиево, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба Дата на качване: 23.12.2014

 № 261 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с. Батошево, община Севлиево Дата на качване: 23.12.2014

 № 262 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имоти - земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в с. Дебелцово и с. Стоките, община Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите Дата на качване: 23.12.2014

 № 263 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево Дата на качване: 23.12.2014

 № 264 Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с. Батошево, община Севлиево Дата на качване: 23.12.2014

 № 265 Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 118035 в землището на с. Буря, община Севлиево от пасище, мера, на друга селскостопанска територия Дата на качване: 23.12.2014

 № 266 Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план и план-схеми за трасета на електропровод ниско напрежение и водопровод до ПИ 199006 в м. „Стоилите” в землището на с. Столът Дата на качване: 23.12.2014

 № 267 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 061028 в землището на с. Богатово за включване на същия в строителни граници на с. Богатово Дата на качване: 23.12.2014

 № 268 Приемане План за енергийна ефективност на община Севлиево и Програма за неговото изпълнение за периода 2014-2020 година Дата на качване: 23.12.2014

 № 269 Кандидатстване за финансиране на обекти по проект „Красива България” Дата на качване: 23.12.2014

 № 270 Приемане на Правила за настаняване на лица, желаещи да ползват услугите на „Регионален хоспис” ЕООД – стационар гр. Дряново с финансовата подкрепа на Община Севлиево Дата на качване: 23.12.2014

 № 271 Провеждане на конкурс за възлагане изпълнението на автобусните линии Дата на качване: 23.12.2014

 № 272 Определяне броят на таксиметровите автомобили, броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите местостоянки на територията на Община Севлиево Дата на качване: 23.12.2014

 № 273 Изменение на Решение № 205/23.09.2014 г. на Общинския съвет – Севлиево /Утвърждаване на транспортна схема на пътуващите деца и ученици, подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015 година Дата на качване: 23.12.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево