Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 14, което ще се проведе на 16.12.2014 г.ПОКАНА № 14

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 16 декември 2014 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД: Дневен ред Дата на качване: 11.12.2014

 График за провеждането на заседания на ПК Дата на качване: 11.12.2014

 1.1. Приемане на Наредба за придобиване, управление и разпореждане собщинска собственост Дата на качване: 11.12.2014

 1.2. Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево” Дата на качване: 11.12.2014

 Протокол към т.1.2. Дата на качване: 11.12.2014

 1.3. Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2014 г. Дата на качване: 11.12.2014

 План за енергийна ефективност Дата на качване: 11.12.2014

 1.4. Ползване на временен безлихвен заем от сметка за чужди средства на Община Севлиево Дата на качване: 11.12.2014

 1.5. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г., продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Севлиево, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба Дата на качване: 11.12.2014

 1.6. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с. Батошево, община Севлиево Дата на качване: 11.12.2014

 1.7. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имоти - земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в с. Дебелцово и с. Стоките, община Севлиево. Одобряване Дата на качване: 11.12.2014

 1.8. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево Дата на качване: 11.12.2014

 1.9. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с. Батошево, община Севлиево Дата на качване: 11.12.2014

 1.10. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 118035 в землището на с. Буря, община Севлиево от пасище, мера, на друга селскостопанска територия Дата на качване: 11.12.2014

 1.11. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план и план-схеми за трасета на електропровод ниско напрежение и водопровод до ПИ 199006 в м. „Стоилите” в землището на с. Столът Дата на качване: 11.12.2014

 1.12. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 061028 в землището на с. Богатово за включване на същия в строителни граници на с. Богатово 1.13. Приемане План за енергийна ефективност на община Севлиево Дата на качване: 11.12.2014

 1.13. Приемане План за енергийна ефективност на община Севлиево Дата на качване: 11.12.2014

 1.14. Кандидатстване за финансиране на обекти по проект „Красива България” Дата на качване: 11.12.2014

 1.15. Приемане на Правила за настаняване на лица, желаещи да ползват услугите на „Регионален хоспис” ЕООД – стационар гр. Дряново с финансовата подкрепа на Община Севлиево Дата на качване: 11.12.2014

 1.16. Провеждане на конкурс за възлагане изпълнението на автобусните линии Дата на качване: 11.12.2014

 1.17. Определяне броят на таксиметровите автомобили, броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите местостоянки на територията на Община Севлиево Дата на качване: 11.12.2014

 1.18. Изменение на Решение № 205/23.09.2014 г. на Общинския съвет – Севлиево /Утвърждаване на транспортна схема на пътуващите деца и ученици, подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015 година/ Дата на качване: 11.12.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево