Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общински съвет с ПРОТОКОЛ № 13 от 25.11.2014 от 02.12.2014

 Т. 1.12 Оттеглена Дата на качване: 02.12.2014

 № 237 Промяна в "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" /приета с решение 184 от 31.10.2012 г., изм. с решение № 164/29.10.2013 г., изм. с решение № 189/17.12.2013 г., изм. с решение № 056/25.03.2014 г., изм. с решение № 140/22.07.2014 г./ Дата на качване: 02.12.2014

 № 238 Прехвърляне на средства в бюджетна сметка на община Севлиево Дата на качване: 02.12.2014

 № 239 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево Дата на качване: 02.12.2014

 № 240 Изменение на Решение № 176/ 12.08.2014 г. на Общински съвет – Севлиево и възлагане управлението на рибните ресурси в язовир общинска собственост в землището на с. Душево, общ. Севлиево Дата на качване: 02.12.2014

 № 241 Определяне на имоти частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане Дата на качване: 02.12.2014

 № 242 Обявяване на имот за частна общинска собственост в с. Добромирка, Община Севлиево Дата на качване: 02.12.2014

 № 243 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на Професионалния футболен клуб „Видима-Раковски” АД, гр. Севлиево Дата на качване: 02.12.2014

 № 244 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 65927.95.8 в землището на гр. Севлиево и за част от ПИ 006006 в землището на с. Търхово и на парцеларни планове за трасета на проводи на техническата инфраструктура Дата на качване: 02.12.2014

 № 245 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за част от ПИ 060031 в землището на с. Душево за промяна предназначението на земеделска земя за производствени и складови дейности Дата на качване: 02.12.2014

 № 246 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 165002 в землището на с. Горна Росица за включване на същия в строителните граници на с. Горна Росица Дата на качване: 02.12.2014

 № 247 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 035082 в землището на с. Богатово Дата на качване: 02.12.2014

 № 248 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлени имоти: ПИ 73434.514.20 и ПИ 73434.514.21 и ПИ 69417.0.524, с. Тумбалово в землището на с. Стоките Дата на качване: 02.12.2014

 № 249 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на гр. Севлиево за привеждане на уличната регулация на улиците „Стара планина”, „Росица” и „Дунав” в съответствие с проекта за реконструкция на кръстовището помежду им Дата на качване: 02.12.2014

 № 250 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на м. Лъгът във връзка с отпадане на улица с осови точки 55-170-171-172-173-174-175-177 Дата на качване: 02.12.2014

 № 251 Даване на съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ ІІ – „Обединено детско заведение” от кв. 34 по плана на с. Крамолин Дата на качване: 02.12.2014

 № 252 Промяна в транспортната схема на Община Севлиево Дата на качване: 02.12.2014

 № 253 Изменение на Решение № 232, взето на редовно заседание на Общинския съвет-Севлиево, проведено на 28.10.2014 г. (Протокол № 12) Дата на качване: 02.12.2014

 № 254 Допълване на решение № 228 от 28.10.2014 г. на Общински съвет – Севлиево Дата на качване: 02.12.2014

 № 255 Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Малауча” с.Сенник Дата на качване: 02.12.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево