Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №7 от 27.03.2012





 № 094 Допълнение начина на осигуряване на общинските съветници, които получават обезщетение за безработица и (или) са се отказали от получаване на възнаграждение в Общински съвет Севлиево

 № 093 Промени в състава на постоянни комисии в Общинския съвет Севлиево

 № 092 Сътрудничество между община Севлиево и регион от Руската Федерация

 № 091 Прекратяване правомощията на Владимир Йонков Юнгалов, управител на „БЯЛА” ЕООД гр.Севлиево

 № 090 Кандидатстване на община Севлиево като партньор по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос 1 „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051РО002/1.1-04

 № 089 Даване съгласие за допускане на процедура за частично изменение на застроителния и регулационен план /ЗРП/ на с.Богатово за промяна трасето на предвидена по плана улица с осови точки 118-116-116а

 № 088 Приемане на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2008-2013 г. за 2011 година

 № 087 Актуализиране състава на постоянна група за наблюдение и партньорство на Общински план за развитие на Община Севлиево за периода 2012-2013 година

 № 086 Даване съгласие за учредяване право на преминаване през поземлен имот ПИ 209003-земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в землището на с.Кръвеник, община Севлиево

 № 085 Приемане на Програма за закрила на детето в община Севлиево за 2012 година

 № 084 Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програма за закрила на детето в община Севлиево за 2011 година

 № 083 Актуализиране състава на Обществен съвет за съдействие и упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалното подпомагане в община Севлиево

 № 082 Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Севлиево през 2011 година

 № 081 Продажба на недвижим имот в землището на с.Горна Росица, община Севлиево

 № 080 Определяне цената на правото на пристрояване към съществуваща постройка

 № 079 Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

 № 078 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници

 № 077 Съгласие за предоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани

 № 076 Приемане списък на общинските жилища съобразно тяхното предназначение

 № 075 Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинска собственост през 2011 година

 № 074 Определяне финансов одитор на „БЯЛА” ЕООД гр.Севлиево

 № 073 Определяне финансов одитор на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД гр.Севлиево

 № 072 Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско участие на община Севлиево за 2011 год., отчети за дейността, освобождаване на управителите им от отговорност и разпределение на реализираната печалба и определяне размера на дивидента, дължим на община Севлиево.





« назад



Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево