Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общински съвет с ПРОТОКОЛ № 11 от 23.09.2014 от 25.09.2014

 № 191 Допълнение на „Наредба за организация на движението на територията на община Севлиево” Дата на качване: 25.09.2014

 № 192 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014г., продажба на имоти - земеделски земи, частна общинска собственост, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите Дата на качване: 25.09.2014

 № 193 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014г., продажба на имот - частна общинска собственост в гр. Севлиево, община Севлиево, ж.к.“Митко Палаузов“, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба Дата на качване: 25.09.2014

 № 194 Продажба на имоти - частна общинска собственост в гр. Севлиево, община Севлиево, кв. Балабанца, одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба Дата на качване: 25.09.2014

 № 195 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ общинско жилище Дата на качване: 25.09.2014

 № 196 Обявяване на имоти за публична общинска собственост Дата на качване: 25.09.2014

 № 197 Определяне на наемни цени по процедура за избор на оператор за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири - публична общинска собственост чрез предоставянето им под наем Дата на качване: 25.09.2014

 № 198 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево Дата на качване: 25.09.2014

 № 199 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в землището на с.Кръвеник, община Севлиево на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево Дата на качване: 25.09.2014

 № 200 Опрощаване на задължение на Румен Костов Рачев Дата на качване: 25.09.2014

 № 201 Поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране на изготвяне на общ устройствен план, включващ всички населени места и землища на територията на община Севлиево Дата на качване: 25.09.2014

 № 202 Определяне минимални и максимални цени на таксиметров превоз за един километър пробег по видове тарифи Дата на качване: 25.09.2014

 № 203 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на гр. Севлиево за УПИ І – „Обществено жилищно строителство” от кв. 98 Дата на качване: 25.09.2014

 № 204 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на гр. Севлиево за УПИ VІ – „Обществено жилищно строителство” от кв. 56 Дата на качване: 25.09.2014

 № 205 Утвърждаване на транспортна схема на пътуващите деца и ученици, подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст, за учебната 2014/2015 година Дата на качване: 25.09.2014

 № 206 Утвърждаване на мрежата от общински училища, детски заведения и обслужващо звено на територията на община Севлиево за учебната 2014/2015 година Дата на качване: 25.09.2014

 № 207 Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Велика и Георги Ченчеви”, считано от 01.01.2015 година Дата на качване: 25.09.2014

 № 208 Даване съгласие МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево да сключи договор за кредит Дата на качване: 25.09.2014

 № 209 Определяне представители на Общински съвет – Севлиево в комисията за провеждане на конкурс за възлагане изпълнението на автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Севлиево Дата на качване: 25.09.2014

 № 210 Избиране на комисия по чл.6, ал.1 от „Наредба № 1/03.02.2011 г. за съдебните заседатели”, която да изготви и докладва предложение за кандидатите за съдебни заседатели от района на Община Севлиево за Окръжен съд Габрово Дата на качване: 25.09.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево