Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 11, което ще се проведе на 23.09.2014 г.ПОКАНА № 11

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 23 септември 2014 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД: Дневен ред Дата на качване: 18.09.2014

 График за провеждане на заседанията на постоянните комисии Дата на качване: 18.09.2014

 Приложения-скици Дата на качване: 18.09.2014

 1.1. Допълнение на „Наредба за организация на движението на територията на община Севлиево” Дата на качване: 18.09.2014

 1.2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014г., продажба на имоти - земеделски земи, частна общинска собственост, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите Дата на качване: 18.09.2014

 1.3. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014г., продажба на имот - частна общинска собственост в гр. Севлиево, община Севлиево, ж.к.“Митко Палаузов“, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба Дата на качване: 18.09.2014

 Към т.1.4 - Скица Дата на качване: 18.09.2014

 1.4. Продажба на имоти - частна общинска собственост в гр. Севлиево, община Севлиево, кв. Балабанца, одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба Дата на качване: 18.09.2014

 1.5. Продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ общинско жилище Дата на качване: 18.09.2014

 1.6. Обявяване на имоти за публична общинска собственост Дата на качване: 18.09.2014

 1.7. Определяне на наемни цени по процедура за избор на оператор за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири - публична общинска собственост чрез предоставянето им под наем Дата на качване: 18.09.2014

 1.8. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево Дата на качване: 18.09.2014

 1.9. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в землището на с.Кръвеник, община Севлиево на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево Дата на качване: 18.09.2014

 1.10. Опрощаване на задължения на Румен Костов Рачев Дата на качване: 18.09.2014

 1.11. Поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране на изготвяне на общ устройствен план, включващ всички населени места и землища на територията на община Севлиево Дата на качване: 18.09.2014

 1.12. Определяне минимални и максимални цени на таксиметров превоз за един километър пробег по видове тарифи Дата на качване: 18.09.2014

 1.13. Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на гр. Севлиево за УПИ І – „Обществено жилищно строителство” от кв. 98 Дата на качване: 18.09.2014

 1.14. Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на гр. Севлиево за УПИ VІ – „Обществено жилищно строителство” от кв. 56 Дата на качване: 18.09.2014

 1.15. Утвърждаване на транспортна схема на пътуващите деца и ученици, подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст, за учебната 2014/2015 година Дата на качване: 18.09.2014

 1.16. Утвърждаване на мрежата от общински училища, детски заведения и обслужващо звено на територията на община Севлиево за учебната 2014/2015 година Дата на качване: 18.09.2014

 1.17. Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Велика и Георги Ченчеви”, считано от 01.01.2015 година. Дата на качване: 18.09.2014

 Към т.1.18.- Предложение на д-р Младен Пенчев Дата на качване: 18.09.2014

 Към т.1.18.-прилож.1 Дата на качване: 18.09.2014

 1.18. Даване на съгласие МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД, да сключи договор за кредит Дата на качване: 18.09.2014

 Към т.1.18.-прилож.2 Дата на качване: 18.09.2014

 Към т.1.18.-прилож.3. Дата на качване: 18.09.2014

 2.1. Определяне представители на Общински съвет – Севлиево в комисията за провеждане на конкурс за възлагане изпълнението на автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Севлиево Дата на качване: 18.09.2014

 2.2. Определяне представители на Общински съвет – Севлиево за съдебни заседатели за Окръжен съд гр.Габрово Дата на качване: 18.09.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево