Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общински съвет с ПРОТОКОЛ № 10 от 12.08.2014 от 19.08.2014





 № 174 Изменение и допълнение на Решение № 163 от 22.07.2014 г. на Общински съвет - Севлиево Дата на качване: 19.08.2014

 № 175 Изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на община Севлиево за 2014 г. Дата на качване: 19.08.2014

 № 176 Предоставяне под наем на язовири – публична общинска собственост на територията на община Севлиево Дата на качване: 19.08.2014

 № 177 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имоти – земеделски земи, частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите Дата на качване: 19.08.2014

 № 178 Прехвърляне право на собственост върху недвижими имоти. Определяне на пазарни цени на правото на собственост на недвижими имоти в с. Крушево и с. Кормянско, община Севлиево Дата на качване: 19.08.2014

 № 179 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево Дата на качване: 19.08.2014

 № 180 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 07301.519.1 в мах. „Българи” в землището на с. Млечево Дата на качване: 19.08.2014

 № 181 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 69417.509.11 в мах. „Добревци” в землището на с. Стоките Дата на качване: 19.08.2014

 № 182 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 69451.501.1 в землището на с. Столът Дата на качване: 19.08.2014

 № 183 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 69417.549.1 в мах. „Джалаловци” в землището на с. Стоките Дата на качване: 19.08.2014

 № 184 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване накадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 40275.563.2 в мах. „Доневци” в землището на с. Кръвеник Дата на качване: 19.08.2014

 № 185 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 02885.505.11 в мах. „Яланджии” в землището на с. Батошево Дата на качване: 19.08.2014

 № 186 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 69417.509.10 в мах. „Добревци” в землището на с. Стоките Дата на качване: 19.08.2014

 № 187 Определяне срок на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници Дата на качване: 19.08.2014

 № 188 Отменяне на забраната за движение на мотоциклети и мотопеди по ул. „Стефан Пешев” от кръстовището с ул. „Гочо Москов” до кръстовището с ул. ”Йонко Карагьозов” Дата на качване: 19.08.2014

 № 189 Трансформиране на социалната услуга „Защитено жилище за младежи с увреждания”, разкривана по проект BG051PО-5.2.12-0028-C0001 “Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево” в социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” Дата на качване: 19.08.2014

 № 190 Предоставяне финансова помощ на Теодора Касабова, състезател на спортен клуб „Карате Киокушин“ Севлиево Дата на качване: 19.08.2014





« назад



Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево