Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 9, което ще се проведе на 22.07.2014 г.ПОКАНА № 9

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 22 юли 2014 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД: ДНЕВЕН РЕД

 График за провеждането на заседания на ПК

 Информация за изпълнението на бюджета

 1.1. Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2014 г.

 1.2. Изменение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево”

 1.3. Промяна в Наредбата за управление на горските територии - собственост на Община Севлиево / Приета с решение № 128 от 27.06.2012г. /

 1.4. Допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Севлиево

 1.6. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г., продажба на имоти частна общинска собственост, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба

 1.7. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г., продажба на имот частна общинска собственост, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба - /с. Градище/

 1.5. Изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“

 1.8. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имот частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с. Добромирка, община Севлиево.

 1.9. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имоти - земеделски земи, частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите

 1.11. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на наследниците на Никола Костадинов Кадиев

 1.10. Отдаване под наем на имот, представляващ обособена част от поземлен имот с площ 16210 кв.м с идентификатор 65927.501.4077 - публична общинска собственост, „Мултифункционално мини игрище” в гр.Севлиево - отеглено от днения ред на засението от 24 юни 2014г.

 1.12. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево

 1.13. Откриване на процедура за разделяне на имот №019001 с начин на трайно ползване храсти, находящ се в с. Батошево, община Севлиево. Одобряване на скици-проект за образуване на три нови имота

 1.14. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти № №016040, 016063, 016075, 016078 по Картата за възстановена собственост на с.Търхово, община Севлиево и имот №097012 по Картата за възстановена собственост на с. Крушево, община Севлиево от пасище, мера на ливада

 1.15. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти от пасище, мера, нива, изоставени трайни насаждения и използвана ливада на друга селскостопанска територия

 1.16. Определяне начина на гласуване в Общото събрание на „Севлиевогаз 2000” АД гр. Севлиево

 1.17. Избиране одитор на „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево

 1.18. Избиране одитор на „Общински пазари” ЕООД, гр. Севлиево

 1.19. Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на гр. Севлиево за УПИ ХХVIII – „Кооперативен пазар” и УПИ ХХХI от кв.48

 1.20. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на част от ПИ 035076 в землището на с. Богатово за изграждане на съоръжение за компостиране на биоразградими и зелени отпадъци

 1.21. Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 48742.535.7 в мах. „Браева могила” в землището на с. Млечево

 1.22. Даване на съгласие за учредяване на право на преминаване през ПИ 117092 за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на ПИ 165002, м. „Чешмерлика” в землището на с. Горна Росица

 1.23. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод до ПИ 125058, в който е изграден „Цех за здравословни храни” в землището на с. Горна Росица

 1.24. Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за трасета на мрежа ниско напрежение и водопровод за захранване на обект: „Къща за гости” в ПИ 250010, ПИ 24019 и ПИ 246026 в м. „Армането” в землището на с. „Кръвеник”, общ. Севлиево

 1.25. Даване на разрешение за изработване на подроен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод и електропровод, обслужващи ПИ 035050 в землището на с. Кормянско

 1.26. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на горски автомобилен път „Марински кладенец – Зеленикова поляна” в землището на с. Стоките

 1.27. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на горски автомобилен път „Кладев рът” – Осеникова поляна” в землището на с. Стоките

 1.28. Провеждане на конкурс за възлагане изпълнението на автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево

 1.29. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет – Севлиево от 01.01.2014г. до 30.05.2014г.

 Приложение №1 към т.1.29

 1.30. Приемане на предложение до Министерство на образованието и науката за включване на училища от община Севлиево в Списъка на средищните училища в Република България през 2015 година

 1.31. Отпускане на персонална пенсия на детето Мерт Нарцисов Александров

 1.32. Предоставяне финансова помощ на Хакан Халми, състезател на мотоциклетен спортен клуб Севлиево

 1.33. Увеличаване капацитета на социалната услуга Център за обществена подкрепа (ЦОП) гр.Севлиево от 40 места на 50 места, считано от 01.01.2015 година

 1.34. Увеличаване капацитета на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични разстройства 2 в с.Батошево и намаляване капацитета на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Батошево, община Севлиево, считано от 01.01.2015 година

 1.35. Даване на съгласие за извършване на делба на ПИ 035076 в землището на с.Богатово

 1.36. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на община Севлиево за 2014 г. във връзка с обявяването на обект от първостепенно значение: „Изграждане на съоръжение за компостиране на биоотпадъци и прилагане на модел за разделно събиране в община Севлиево“.

 2.1. Попълване състава на ПК „Здравеопазване и социални дейности”, ПК „Екология и рационално използване на природните ресурси” и ПК „Бюджет, финанси и стопански дейности”

  2.2. Одобрени кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево