Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общински съвет с ПРОТОКОЛ № 8 от 24.06.2014 от 01.07.2014

 № 121 Изменение и допълнение на решение № 100 от 27.05.2014 г. на Общински съвет гр.Севлиево

 № 122 Изменение на решение № 107 от 27.05.2014 г. на Общински съвет гр.Севлиево

 № 123 Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр.Севлиево, кв.Балабанца, община Севлиево, одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба

 № 124 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г., продажба на имоти частна общинска собственост, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарниа цена за продажба

 № 125 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имот-земеделска земя, частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена на имот частна общинска собтвеност в с.Горна Росица, община Севлиево

 № 126 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с.Душево, община Севлиево

 № 127 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. продажба на имот частна общинска собственост, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба

 № 128 Отдаване под наем на части от недвижими имоти-публична общинска собственост за предоставяне на здравни услуги

 № 129 Отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост, находящ се в с. Млечево, община Севлиево

 № 130 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево

 № 131 Даване на съгласие за включване на ПИ 000395 и ПИ 000397 в землището на с. Столът в строителните граници на с. Боазът

 № 132 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 199006 в землището на с. Столът и на парцеларни планове за трасета на довеждащи проводи на техническата инфраструктура

 № 133 Актуализиране състава на представители на публичния сектор за участие в Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Севлиевски край“

 № 134 Предложение до Министъра на образованието и науката за даване статут на защитено училище на общински училища за 2013 година

 № 135 Връщане за ново обсъждане на решение № 120 от 27.05.2014 г. на Общински съвет – Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево