Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №6 от 07.03.2012

 № 071 ИЗБИРАНЕ УПРАВИТЕЛ НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИЕВО” ЕООД ГР.СЕВЛИЕВО, ЕИК 107504281

 № 070 ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ № 035/24.01.2012 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЕВЛИЕВО

 № 069 ИЗДАВАНЕ ПО ЧЛ.147, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ ПОСТРОЙКИ БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 № 068 ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПИ 040013, М.”КАЦА” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ДУШЕВО, ПРЕДВИДЕН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ГРОБИЩЕН ПАРК ПРЕЗ ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПИ: 000040 И 031191

 № 067 ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПИ 65927.80.153 И ПИ 65927.80.30 НА ТРАСЕТА ЗА КАБЕЛНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ И КАНАЛ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ГАЛВАНИЧЕН ЦЕХ, РАЗПОЛОЖЕН В ПИ 65927.80.161, М.”КАША” ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.СЕВЛИЕВО

 № 066 ДОПУСКАНЕ НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ГР.СЕВЛИЕВО ЗА УЛИЦА С ОСОВИ ТОЧКИ ОТ 372, 1027 ДО 1028 ВКЛЮЧИТЕЛНО, ПО РЕДА НА ЧЛ.134, АЛ.2, Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 № 065 ДОПУСКАНЕ НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ГР.СЕВЛИЕВО ЗА ЧАСТ ОТ УЛ.”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОТ О.Т.212 ДО О.С.194 ВКЛЮЧИТЕЛНО, ПО РЕДА НА ЧЛ.134, АЛ.2, Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 № 064 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФУНКЦИИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ДРУГИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 № 063 КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО КАТО ПАРТНЬОР ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013”; ПРИОРИТЕТНА ОС 3:”УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”; ОПЕРАЦИЯ 3.2:”РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ”; СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG 161 РО001/3.2-02-2011 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ

 № 062 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево