Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 7, което ще се проведе на 27.05.2014 г.ПОКАНА № 7

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 27 май 2014 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД: 1.1. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско участие на община Севлиево за 2013 г., отчети за дейността, освобождаване на управителите им от отговорност, разпределение на реализираната печалба и определяне размера на дивидента, дължим на Община Севлиево

 1.2. Определяне начина на гласуване в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово

 1.3. Приемане на Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Севлиево

 Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Севлиево

 1.4. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г., продажба на имот частна общинска собственост, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба

 1.5. Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 1.6. Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на сгради частна общинска собственост в с.Богатово, община Севлиево

 1.7. Обявяване на имоти за публична общинска собственост.

 1.8. Отдаване под наем на недвижими имоти публична и частна общинска собственост

 1.9. Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между общината и юридически лица чрез изкупуване дела на Община Севлиево

 1.10. Учредяване право на строеж в УПИ Х кв. 14 по плана на гр. Севлиево.

 1.11. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 140035 по Картата на възстановена собственост на с.Шумата, община Севлиево от пасище, мера на изоставени трайни насаждения

 1.12. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти №186001 и №186002 по Картата на възстановена собственост на с. Градница, община Севлиево от ниви на трайни насаждения

 1.13. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие - гр. Севлиево

 1.14. Предоставяне на имот ПИ№109010 – общински поземлен фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Кръвеник на Общинска служба по земеделие - гр. Севлиево

 1.15. Даване на съгласие за поставяне на монументално-декоративни елементи - скулптурни изображения на лъвове – в двата края на моста над р. Росица на ул. „Великотърновско шосе”

 1.16. Даване на съгласие за поставяне на територията на парк „Казармите” - в УПИ ІІІ „За музей, летен амфитеатър и площад”от кв. 11 по плана на гр. Севлиево - на паметник на загиналите във войните от гр. Севлиево

 1.17. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 65927.79.92 в землището на гр. Севлиево за разширяване на производствената площадка на „Паралел” ЕООД в ПИ 65927.518.2 в землището на гр. Севлиево

 1.18. Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Дамяново, община Севлиево за създаване на улица от осова точка 101 до осова точка 123

 1.19. Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево”

 2.1. Определяне на индивидуалната основна месечна заплата на Кмета на община Севлиево, считано от 01.06.2014 г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево