Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Специализирани институции 

Специализирани институции 

1. Дом за деца, лишени от родителски грижи „Велика и Георги Ченчеви“– гр.Севлиево с капацитет 22 места

Специализираната институция, предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.

Услугата осигурява добри битови условия на настанените деца. Персоналът работи по посока подобряване благосъстоянието на децата, подобряване взаимоотношенията им с техните семейства, близки и роднини и подготовка за самостоятелен живот след напускане на институцията.

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Гочо Москов” № 10
Директор: Ренета Димитрова
тел. 0675/ 3 48 27

 

2. Дом за стари хора с отделение за лежащо болни - с. Стоките с капацитет 40 места

ДСХ с ОЛБ – с. Стоките обслужва възрастни хора, навършили пенсионна възраст при осигурено денонощно наблюдение и медицински грижи. В специализираната институция функционира отделение за лежащо болни. За домуващите полагат грижи медицински лица, социални работници, трудотерапевт и помощен персонал.

Целта на социалната услуга е опазване на физическото и психическото здраве на потребителите, предоставяне на възможности за осмисляне на ежедневието, емпатия и съпричастност към потребностите на старите хора.

За контакти:

5462 с. Стоките, общ. Севлиево
Директор: Стефан Дочев

тел.: 067 305/481, 0885 373077

3. Дом за стари хора - с. Добромирка с капацитет 75 места

Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови услови, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Персоналът в институцията работи за подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот.

За контакти:

5430 с. Добромирка, общ. Севлиево
Директор: Галина Рачева

тел.: 067 38/ 2484, 0884 888709

 

4. Дом за лица с умствена изостаналост – с.Батошево с капацитет 43 места

Специализираната институция, предоставя социална услуга на лица с различна степен на умствена изостаналост, за които са изчерпани възможностите за извършване на услуги в общността.

ДВУИ осигурява денонощно наблюдение и медицински грижи, трудотерапия и психотерапия. Основна цел е опазване здравето и живота на потребителите, правейки го по – лек и пълноценен. Персоналът работи по посока на развитие, обогатяване и подобряване на здравните, стоматологичните, психологическите, психиатричните и не на последно място – образователните и обучителни мероприятия, насочени към потребителите на социалната услуга.

За контакти:

5470 с. Батошево, общ. Севлиево
Директор: Елица Николаева

тел./факс: 067 303/ 580, 221


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево