Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общински съвет с ПРОТОКОЛ № 6 от 29.04.2014 от 08.05.2014

 № 076 Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2008-2013 г. за 2013 година

 № 077 Приемане на Общински план за развитие на община Севлиево за периода 2014-2020 година

 № 078 Приемане на Годишен мониторингов доклад на екипа за мониторинг и оценка (ЕМО) на изпълнението на дейностите по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево през 2013 г. и План за действие на екипа за мониторинг и оценка през 2014 г.

 № 079 Приемане на План за действие за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево за 2014 - 2015 година

 № 080 Приемане на отчети за осъществените дейности през 2013 г. и за изразходваните средства – държавна субсидия през 2013 г. от читалищата на територията на община Севлиево

 № 081 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 № 082 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти в с.Сенник, община Севлиево

 № 083 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имоти-земеделски земи, частна общинска собственост

 № 084 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на сгради-частна общинска собственост в с.Богатово, община Севлиево

 № 085 Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот №140035 по КВС на с.Шумата, община Севлиево от пасище на изоставени трайни насаждения

 № 086 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП за УПИ ХІІІ от кв. 87 по плана гр. Севлиево

 № 087 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в гр.Севлиево и с.Г.Росица, представляващи места за разполагане на преместваеми съоръжения

 № 088 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр.Севлиево

 № 089 Предоставяне на имот ПИ 167009 в землището на с. Горна Росица, община Севлиево на Общинска служба по земеделие, гр. Севлиево

 № 090 Даване на съгласие за включване на ПИ 65927.76.7 и ПИ 65927.76.8 по кадастралната карта на гр. Севлиево в строителните граници на гр. Севлиево

 № 091 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на канал за дъждовни води, обслужващ ПИ 65927.24.55 и ПИ 65927.24.64 в землището на гр. Севлиево

 № 092 Даване на съгласие за корекция на общински полски пътища в масив 79 в землището на гр. Севлиево

 № 093 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен електропровод, обслужващ ПИ 65927.24.65 в землището на гр. Севлиево

 № 094 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 016146 в землището на с. Търхово, община Севлиево

 № 095 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 018173 в землището на с. Кормянско, община Севлиево, за разширяване на производствената площадка на „Хермес абразиви” ЕООД в ПИ 018125

 № 096 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Кръвеник във връзка с отпадане на части от улици, прилежащи на кв. 14 и кв. 15

 № 097 Безвъзмездно ползване на Градска жудожествена галерия „Асен и Илия Пейкови” гр.Севлиево за изложба във връзка с честването на 80 годишнината на „Идеал Старнадрт-Видима” АД

 № 098 Изменение на Решение № 074/08.04.2014 г. на Общински съвет - Севлиево

 № 099 Становище на ПП ДПС по преписка вх.№ 94.754-(3) от 11.04.2014 г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево